Untitled Document
User:
 
Pass:
 
         
 • สมัครสมาชิก 
 • ลืม Password
 • ขอ LoginID และ Password

     
     
  ชื่อ / นามสกุล
  ประเภทธุรกิจ
  คณะ
  สาขาวิชา
  รุ่นที่
  จังหวัด

   
  หน้าหลักสถาบัน
  สมาคมศิษย์เก่า สจล.
  สมาคมศิษย์เก่าวิศวะ
  สมาคมศิษย์เก่าสถาปัตย์
  สมาคมศิษย์เก่าเกษตร
  สมาคมศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์
  สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  สมาคมศิษย์เก่าเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
  ความเป็นมา
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันทางการศึกษาชั้นนำ ที่มุ่งวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้วยภูมิปัญญา และ ศิลปะวิทยาการในการพัฒนาชาติสู่สากล ซึ่งในการจะก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าว จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทั้งคณาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษา ตลอดจนพัฒนาการเรียน การสอนและการวิจัย ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินทุน ในการพัฒนาอย่างมาก ประกอบกับรัฐบาลมีแนวโน้ม ที่จะปรับลดงบประมาณ ในการสนับสนุนสถาบันการศึกษาลง สถาบันจึงจำเป็นต้องแสวงหาเงินนอกงบประมาณ เพื่อใช้ในการพัฒนาและสนับสนุนสถาบันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2503 ได้ผลิตบัณฑิต (ศิษย์เก่า) ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติมาเป็นระยะเวลา 48 ปี กว่า 50,000คน (พ.ศ. 2551) ศิษย์เก่าเหล่านี้กระจายอยู่ในวงการ/ สาขาอาชีพต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เกือบทั่วโลก สถาบันมองเห็นความสำคัญและศักยภาพของศิษย์เก่าเหล่านี้ ที่สามารถจะกลับมาช่วยพัฒนาสถาบันในด้านต่างๆ ตามความถนัดและ ศักยภาพ
  ของแต่ละคน ทั้งในด้านวิชาการ การเป็นแหล่งฝึกงานให้นักศึกษา ตลอดจนด้านเงินทุน สถาบันได้จัดตั้งหน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการดำเนินงาน ด้านประสานสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า และดึงศักยภาพศิษย์เก่ากลับมาช่วยพัฒนาสถาบัน รวมทั้งการระดมทุนเพื่อพัฒนาสถาบัน อีกทั้งเพื่อเป็นการจุดประกายและกระตุ้นให้ศิษย์เก่า สจล. มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถาบันและสนใจกลับมาช่วยพัฒนาสถาบันต่อไป สถาบันจึงได้จัดโครงการระดมทุนเพื่อการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมทั้งเป็นทุนสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสถาบันต่อไป
   
  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
  -
    ติดต่อประสานงานกับศิษย์เก่า
  -
    ติดต่อประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่า
  -
    เก็บรวมรวบข้อมูล และจัดทำสรุป เมื่อได้ประชุมร่วมกับศิษย์เก่า
  -
    จัดเก็บรวบรวมฐานข้อมูลศิษย์เก่าของสถาบัน
  -
    ติดต่อประสานงานกับสำนักงานวิจัยคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำเวปไซย์ศิษย์เก่า
  -
    ติดต่อประสานงานกับสำนักงานวิจัยคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำฐานข้อมูล
  -
    ระดมทุนจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน
  -
    เข้าร่วมงานกับสมาคมศิษย์เก่า อาทิเช่น งานชงโคไนท์
  -
    ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสถาบันให้ศิษย์เก่าทราบ
  -
    จัดทำโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
  Untitled Document
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabung Alumni

  หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | สนุบสนุนสมาคมศิษย์เก่า | เว็บบอร์ด | สมาชิกสัมพันธ์ | ติดต่อเรา